Hvad er et kommunalpolitisk program

Et kommunalpolitisk program er det værktøj som vores kommunalpolitikere skal navigere efter i valgperioden. Det er udarbejdet af Partiforeningen i Glostrup og godkendt af Generalforsamlingen.
Det kommunalpolitiske program er ikke et dogme, men en pejlig i den daglige politiske arbejdsgang 

Kommunalpolitisk Program

Valgprogram for Socialdemokratiet i Glostrup Kommune 2018-2022.

Glostrup - en glad kommune i balance
At være i balance kan være svært. Et lille skub eller noget uforudset kan få balance- punktet til at tippe. Sådan er det også i politik. Når vi ønsker at påtage os ansvaret for Glostrup Kommune, er det blandt andet for at sikre, at der ikke er noget, der kan bringe vores fællesskab ud af balance – økonomisk, socialt og miljømæssigt. I Glostrup skal der være balance og plads til alle og plads til at rette op der, hvor der måtte forekomme en ubalance.
Glostrup i balance betyder et serviceniveau, hvor der kan tages hånd om alle borgere, når det kræves. Glostrup i balance betyder en blandet boligmasse, hvor vi både prioriterer almene og private boliger.
I dette valgprogram opregner vi en række visioner, værdier og politiske pejlemærker for den kommende valgperiode.

Økonomi
Der skal være balance i den kommunale økonomi, og kassebeholdningen skal bruges med fornuft og komme borgerne til gode ved at styrke velfærden. Forudsætningen for en god udvikling for Glostrups borgere er en sund kommunal økonomi. Vi vil styrke medarbejdernes arbejdsglæde og kvaliteten i de kommunale tilbud. Vi vil skabe vækst gennem tilflytning og sikre muligheder for at bygge nye boliger og skabe bedre muligheder for at etablere nye arbejdspladser.
Fordi: Vi vil styrke og bevare velfærden i Glostrup Kommune.
Glostrup er borgernes by
For os er det en selvfølge at inddrage borgerne i de politiske beslutninger. Vi vil altid lytte til dem, der er tættest på.
Fordi: Det er selve forudsætningen for et levende og velfungerende demokrati, og borgerinddragelse er derfor en naturlig del af de politiske processer. Beslutningerne bliver bare bedre og rigtigere, når brugere og andre interessenter tages med på råd. Vejen går oftest gennem borgermøder, lokale medier fx Folkebladet, Facebook og andre nye elektroniske medier, opsøgende indsats eller lignende.
Det indbefatter naturligvis også nydanskerne, flygtninge og andre, der er nye i kommunen. Tilgangen af andre etniske grupper ser vi som et spændende og forfriskende indslag i bybilledet, men vi erkender også, at det stiller krav til både os og de nye, for at vi kan få en vellykket integrationsproces.

Et Glostrup ledet af Socialdemokratiet
Borgerne i Glostrup skal vide, at når vi er ved roret, vægter vi den enkelte borgers behov højt. Vi sikrer, at der altid er en god dialog, når det drejer sig om borgerens ønsker og om de muligheder, der eksisterer inden for fællesskabets rammer.
Fordi: Vi ser frem til en politik, hvor det vigtigste parameter for en beslutning ikke længere skal være den økonomiske vurdering, der populært kaldes New Public Management, hvor der ensidigt fokuseres på bundlinjen. Socialdemokratiet vil vægte medarbejdernes faglighed højt og gennemføre en ledelsesstil i kommunen, der giver den enkelte medarbejder mulighed for at levere den bedst mulige indsats og kvalitet til gavn for vores velfærd. Glostrup Kommune skal være en god arbejdsplads og have en ambitiøs medarbejderpolitik. Tillidsbaseret ledelse skal være fremtiden, og vi sigter mod en ny ledelsesform. Medarbejdernes indflydelse skal være en rød tråd i alle beslutninger.
Fordi: Vi mener, at inddragelse og indflydelse giver større arbejdsglæde og medejerskab. At blive hørt giver følelsen af at blive taget alvorligt.
Overdreven dokumentation skal afløses af tillid.
Fordi: Medarbejdere trives og præsterer bedst, når vi viser dem tillid og giver dem ansvar. Borgerne skal opleve, at det er dem, der er i centrum. Vi vil fastholde fokus på god ledelse i kommunen.
Fordi: God ledelse og gode medarbejdere er hinandens forudsætninger.

Teknik og Miljø
Grønne løsninger skal være bag alle kommunale beslutninger, så vi med god samvittighed kan overlevere Glostrup by til kommende generationer.
Fordi: Vi har alle et ansvar for klima og miljø. Derfor skal der tænkes bæredygtigt og miljørigtigt i Glostrup.
Kommunens køretøjer skal køre på grøn energi.
Fremtiden er her allerede. Det, som før var dyre og besværlige løsninger, er i dag muligt for langt færre penge. Kommunale ejendomme skal ved renoveringer fremstå med færrest mulige CO2 aftryk, uden at der gås på kompromis på kvaliteten.
Fordi: At spare på energien har altid været godt købmandsskab, og i dag findes der gode løsninger med grøn energi. Vi mener, at kommunen skal vise vejen og gå forrest i den grønne omstilling.
Glostrup Forsyning A/S skal forblive lokalt forankret. Vandforsyningen følger med udviklingen og afventer det rette tidspunkt til at fjerne kalken fra vandværksvandet.
Fordi: Glostrups borgere skal bevare kontrollen med eget drikkevand.
Fremtidige klimaforandringer tvinger os til at tænke nye tanker. Vi mener, at der skal satses på at sikre vores by mod fremtidige skybrud.
I lyset af den grønne omstilling skal genanvendelse og affaldssortering løbende nytænkes og optimeres.

Glostrup i arbejde og udvikling
Den ledige skal sikres de rigtige og nødvendige færdigheder for hurtigst muligt at komme tilbage i varigt arbejde.
Fordi: Ægte varige jobs inden for det private eller offentlige er altid bedre end midlertidige nyttejobs og kommunalt støttede beskæftigelsesprojekter samt overflødig arbejdsprøvning.
Borgere med nedsat arbejdsevne skal mødes med respekt og værdighed
og mødes i øjenhøjde og i god forståelse mellem kommunen og den enkelte. Når vi inddrager borgere i fællesskabet, tager vi også ansvar for borgere med begrænsede ressourcer og medvirker til at give dem en højere livskvalitet.

Erhverv
Et godt og blomstrende erhvervs- og næringsliv er kernen i enhver velfungerende kommune.
Vi mener, at virksomhederne skal sikres den fornødne lokale arbejdskraft gennem aftaler med kommunen og de faglige A-kasser, og virksomhederne skal forpligte sig til at ansætte elever og lærlinge.
Fordi: Lokal arbejdskraft til lokale virksomheder sikrer den bedste sammenhængs-kraft og sparer transport og tid.
Kommunen skal forpligtes til at yde hurtig og nødvendig sagsbehandling for nye og eksisterende virksomheder.
Fordi: Uvished er det, som kan få en virksomhed til at etablere sig i eller flytte til kommuner, som yder den nødvendige og hurtige sagsbehandling.
Kommunens arbejdsopgaver skal - hvis det er muligt - udføres af lokale virksomheder.
Derfor mener vi, at vi i Glostrup Kommune skal sikre, at de eksterne bygge- og serviceopgaver tilfalder lokale virksomheder, hvis de har forudsætningerne herfor.
Ønsker en virksomhed at udføre en opgave for kommunen, så skal arbejdet udføres under gældende overenskomster og med hensyntagen til sociale klausuler og miljø. Under større byggerier og opgaver skal der indføres kædeansvar.

Glostrups børn og unge
I Glostrup skal børnefamiliernes behov tænkes ind i en helhed, så Glostrup Kommune fortsat vil være attraktiv som hjemsted også for børnefamilier.
Fordi: Samfundet i dag stiller større krav til fleksibilitet, og derfor vil vi sikre fleksible åbningstider i institutionerne, der imødekommer familiernes behov.
Vi vil stå i spidsen for at skabe den bedst mulige skole og de bedste institutioner. Skolen i Glostrup Kommune skal være blandt de bedste i Danmark til at sikre, at alle børn når det maksimale af deres potentiale og bliver inspireret til at gennemføre en ungdomsuddannelse efter grundskolen.
Fordi: Børn i Glostrup skal sikres de bedste muligheder for at kunne mestre og udfolde deres liv, herunder det at kunne vælge den uddannelse, der passer bedst til den enkelte.
Fordi: Det er vigtigt at sikre et godt børne- og ungeliv, hvor der er fokus på faglighed, trivsel og omsorg.
Børn og unge i Glostrup - både i skole og institutioner - skal opleve motion, bevægelse og sundhed som en naturlig del af deres hverdag.
Fordi: Vi tror på, at aktive børn er sunde og glade børn. Der bør ligeledes være et formaliseret samarbejde med de lokale idrætsforeninger.
Vi skal sikre attraktive legepladser og udeområder i nærområderne for Glostrups børn og unge.
Fordi: Det er vigtigt, at familier skal kunne gå på legepladser med deres børn, hvor der er plads til motorisk udfoldelse uanset alder. Vi ønsker, at der skal være muligheder for, at de unge i Glostrup skal kunne mødes på udeområder, der er tilpasset behovet for nutidens børn og unge. Der er behov for at gøre skoledagen kortere i indskolingen for at sikre klassernes trivsel og faglige udvikling. Virkeligheden viser, at eleverne ikke automatisk lærer mere ved en længere skoledag. Men de nuværende meget lange skoledage berøver dem muligheden for nødvendige lege- og fritidsaktiviteter.
En arbejdstidsaftale for både lærere og pædagoger skal udarbejdes. Det er vigtigt, at personalet har de bedste kompetencer.
Fordi: Vi ved, at der i skoler og institutioner hele tiden er nye krav og udfordringer. Det er derfor vigtigt, at vi har fokus på personalets kompetencer, og at vi skaber muligheder for efteruddannelse både for pædagoger og lærere.
Fokus på forældresamarbejde
Vi vil arbejde for, at dialog og samarbejde med forældrene opprioriteres.
Fordi: Forældresamarbejde og medinddragelse af forældrene er nødvendigt og naturligt, for at vi kan sikre de bedste rammer for Glostrups børn og unge i både skolen og daginstitutionerne.
Dialog og medarbejderinddragelse af de ansatte er en selvfølgelighed.
Sammenlægningen af vore skoler betyder, at der nu kun er én skolebestyrelse, hvor vi før havde fire. Vi må finde en model, hvor den mistede forældreindflydelse kan genskabes.
Fordi: Det er forældrenes børn, og de kender dem bedst.
Ungdommen og uddannelse i fokus
Forudsætningen for at ethvert ungt menneske kan udleve sine potentialer, er uddannelse. Det er selve kernen i ”den socialdemokratiske drøm”. Det er Glostrup Kommunes ansvar at hjælpe de unge med at vælge rigtigt, og derfor skal vejledningsindsatsen opprioriteres, så der bliver færre frafald på uddannelserne.
Unge i Glostrup er nødt til at vælge uddannelsesinstitutioner i andre kommuner, hvis de fx vil på gymnasiet eller gå på en erhvervsskole. Vi vil arbejde for praktikpladser til vore lærlinge, og vi vil også arbejde for flere ungdomsboliger i kommunen.

Glostrups foreninger og kulturen
Der skal være en bred vifte af fritidstilbud i Glostrup, herunder også kulturelle tilbud.
Fordi: Vi mener, at det er vigtigt, at borgerne har muligheder for at kunne vælge mellem flere tilbud, så det matcher interesser og de mangfoldige behov hos nutidens samfundsborgere. Den danske velfærdsmodel bygger blandt andet på et rigt og mangfoldigt foreningsliv, og for os er det vigtigt at støtte op om de frivillige kræfter, der sikrer tilbud til alle borgere, uanset interesse- eller aldersforskelle.
Frivillighed må dog aldrig blive en erstatning for den kommunale velfærd, men gerne et supplement, der kan øge kvaliteten. Vi værdsætter den indsats, kommunens utallige frivillige yder hver dag for fællesskabets bedste, og vi er stolte af Glostrups blomstrende foreningsliv.
Her får vendingen: ”plads til os alle, plads til alle, der vil” en betydning, der rækker langt ud over linjerne i ”Danmark for folket”. Vi betragter begrebet kultur som det kit, der holder sammen på hele vort samfund, og derfor prioriterer vi en aktiv og mangfoldig kulturpolitik. Når mennesker mødes om kulturelle begivenheder, udviskes de forskelle, der er i hverdagen, og begreber som penge, etnicitet, social status, køn og alder spiller en mindre rolle. Også tilbud som teater, biograf, aftenskoler og biblioteker er nødvendige ingredienser på Glostrup Kommunes kulturelle palet.
Vi understøtter også muligheder for de foreningsløse og uorganiserede. For eksempel i området ved Glostrup Idrætspark med skateboard bane, bouldervæg og træklatring. Og tillige med Ungdomsparken ved Hvissingehallen samt motionsredskaber og løbestier i Solvangsparken og andre steder i kommunen.

Seniorer og ældre
Det er naturligt at medinddrage borgere i forbindelse med nye kommunale tiltag -herunder ibrugtagning af teknologiske løsninger.
Fordi: Medinddragelse skaber tryghed.
Borgerne skal have let adgang til kommunens tilbud omkring sundhedsindsatsen.
Fordi: Forebyggelse giver øget sundhed og et bedre liv.
Hvordan: Sundhedsklinikker og lægefællesskaber skal være tilgængelige i lokalområder med fokus på den forbyggende og vejledende indsats.
Vi er hele tiden opmærksomme på at udvikle den rehabiliterende organisation.
Vi har fokus på tryghed og kontinuitet i hjemmeplejen.
Fordi: Det styrker indsatsen og øger tilfredsheden.
Hvordan: Kun fastansat personale anvendes, brug af dyre vikarbureauer afskaffes.
Kompetenceudvikling af medarbejdere målrettet bestemte opgaver skal sikres.
Alle har ret til en værdig afsked med livet.
Fordi: Det skaber tryghed.
Hvordan: Der etableres mulighed for vågevagt - både ved hjælp af det professionelle og det frivillige netværk.
Der arbejdes på at få placeret et hospice i Glostrup.
Hospitalsindlæggelser skal være en mulighed, når det er er nødvendigt, men andre tilbud skal understøtte borgernes behov for støtte og hjælp i akutte faser.
Fordi: Tidlig opsporing og indsats hjælper borgeren til et bedre liv.
Hvordan: Der etableres akutpladser med kompetent personale.
Vi skal i Glostrup tilbyde kvalificerede og målrettede tilbud. Både til mennesker, der er ramt af sygdommen demens og til deres pårørende.
Fordi: Demens er også de pårørendes sygdom. Tilbud, der målrettet støtter både den demensramte borger og de pårørende, understøtter den svære proces, der iværksættes, når man får diagnosen.
Hvordan: Der skal være tilbud på både dag- og døgntilbud, der er målrettet mennesker med demens.
I takt med den højere pensionsalder og en generelt længere levetid udgør de ældre en stadig større del af befolkningen, og de skal fortsat have udfoldelsesmuligheder via vore mange ældreklubber og Aktivitetscentret på Sydvestvej, ligesom de har deres eget blad EGEN.

Glostrups boliger
Socialdemokratiet ønsker et varieret udbud af boliger i Glostrup Kommune. Vi vil i fremtiden bygge flere almene boliger.
Fordi: Vi har mange villakvarterer, men til nyuddannede og unge familier mangler vi boliger, så på det område vil vi også gøre en indsats. Også ungdoms- og handicapboliger har vi mangel på. Ved nybygninger vil vi stræbe efter en passende blanding af de forskellige boligformer. I de almene boliger skal der være muligheder for projekter med fleksible boligformer, hvor borgerne kan udleve forskellige behov.
Fordi: Kreativitet og nytænkning fremmer sundhed og trivsel.
I fremtiden kan udviklingen få vore industriområder fx i Ejby til at ændre karakter og behov, og så vil vi være åbne for eventuelt også at placere boligområder der, hvor det måtte være hensigtsmæssigt.

Glostrups byrum
Når der i Glostrup tænkes byrum skal der tænkes meget forskelligt.
Fordi: Glostrup har i princippet tre områder, der er i forskellige stadier af udbygning. Ejby med industrikvarteret og Hvissinge med nybyggeri af boliger samt bymidten, hvor der i øjeblikket planlægges for de næste tredive år med mange projekter. Vi mener, at et projekt som bymidten skal der ikke gås enegang med. Her skal alle partier om muligt være med.
Fordi: Det er så stort et projekt og med så lang en tidshorisont, at det ikke ville være ansvarligt over for Glostrups borgere, hvis blot et snævert flertal traf beslutningerne. Vi mener, at der er ting, vi ikke kan give køb på i et sådant projekt, nemlig: Miljøhensyn, trafikale forhold, boligmuligheder for enhver pengepung, æstetik og en grøn tankegang.
Byen er borgernes rum.
Vi ønsker at byens rum skabes og udvikles i tæt samarbejde med borgerne.
Byens rum skabes med og til borgerne i en proces, hvor vi skaber noget sammen. Vi vil ikke bare inddragelse, men vægter deltagelse højt. I en samskabelsesproces kan byens meget forskellige rum udvikles og skabes - tilpasset området efter de behov og ønsker, der opstår under processen.

Letbanen
Fra nu af og de næste mange år – formentlig frem til 2024 - vil den kommende letbane fylde meget i vores bevidsthed. Glostrup Station bliver Danmarks femtestørste, og erhvervslivet langs med letbanen fra Lyngby til Ishøj vil få store nye muligheder. For Glostrup Kommune bliver det spændende at udvikle bymidten og stationsområdet, og vi vil sammen med de øvrige partier gøre vort til, at projektet bliver en kæmpegevinst for vor kommune.
Sikker trafik
Vi mener, at forholdene for både bløde og hårde trafikanter skal indtænkes i kommende kommunale udbygninger og reguleringer.
Fordi: Glostrup skal være en kommune med en sikrere og bedre trafik. Cykelstier og supercykelstier skal udbygges og forbindes.
Fordi: Vi skaber på den måde flere færdselsområder kun for cyklisterne. Der skal skabes flere muligheder for offentlig transport.
Fordi: Borgerne skal kunne bevæge sig rundt i - samt til og fra byen uden problemer. Grønne bølger i lyssignalerne skal indbygges, og der skal skabes parkeringspladser til pendlere.
Fordi: Glostrup skal være en sikrere by for trafikanter af alle slags, der aktivt foretrækker pendling som alternativ til privatbilismen.
50 km/t på dele af Hovedvejen er fornuftigt, men forbedret skiltning fx elektronisk med blink står på vores ønskeseddel.
Fordi: Trafikkontrol skal gavne færdselssikkerheden – ikke tømme borgernes tegnebøger.
Annette Normind | Nordre Ringvej 16 2.th, Glostrup - Denmark | Tlf.: 30127232 | torbenjensen6@gmail.com