vedtægter

Vedtægter for
Socialdemokratiet
i
Glostrup
Stiftet 1899

Indhold:
§ 1. Navn og formål.
§ 2. Medlemskab.
§ 2 a. Medlemsliste.
§ 3. Generalforsamling.
§ 3a. Kommunalpolitisk beretning.
§ 4. Bestyrelsen.
§ 5. Stemmeret og valgbarhed.
§ 6. Udelukkelse.
§ 7. Økonomi.
§ 8. Udvalg i forbindelse med kommunal- og menighedsrådsvalg.
§ 9. Opstillingsregler, valg og afstemning til kommunal- og menighedsrådsvalg.
§ 10. Ophævelse og ændringer af § 8 og 9.
§ 11. Regler for den kommunale valgfond.
§ 12. Love for Socialdemokratiet
Protokollat
Etikregler i forbindelse med kommunalvalg
Socialdemokraterne er organiseret i Socialdemokratiet, der er den
politiske landsorganisation, som enkeltpersoner og organisationer
skal være tilsluttet for at være anerkendte som hørende til
partiet.
Udgivet februar 2012


§ 1. Navn og formål

Stk. 1. Foreningen, der hedder Socialdemokratiet i Glostrup, anerkender
Socialdemokratiets program og vil virke for dets gennemførelse
på grundlag af partiets love og beslutninger.
Stk. 2. Foreningen er i henhold til Love for Socialdemokratiet § 7 og
§ 8 tilsluttet Socialdemokratiet i Ballerup-kredsen og Socialdemokratiet
i Hovedstadsregionen.
Stk. 3. Foreningen søger
 at inddrage medlemmerne i beslutningsprocessen om organisatoriske,
lokal- og landspolitiske samt internationale spørgsmål,
 at inddrage borgerne i en dialog med partiet om den aktuelle og
langsigtede politik,
 at opstille socialdemokratiske kandidater til kommunal-, menigheds-,
Folketings- og Europaparlamentsvalg, andre offentlige
tillidshverv samt nærdemokratiske råd og nævn. Foreningen har
ansvaret for, at der opstilles en socialdemokratisk kandidatliste
ved kommunalbestyrelses- og menighedsrådsvalg jævnfør opstillingsreglerne
i § 9.
Stk. 4. Foreningen skal i god tid før valg til kommunalbestyrelsen
og menighedsråd ved et medlemsmøde fastlægge den politik, Socialdemokratiet
vil føre.
Stk. 5. Foreningen træffer efter kommunalbestyrelses- og menighedsrådsvalg
nærmere aftale om samarbejdet mellem kommunalbestyrelsesgruppen/
menighedsrådsgruppen og foreningen i overensstemmelse
med de af partiet angivne retningslinjer.
Stk. 6. Foreningen skal arbejde for at få flere medlemmer indenfor
sit område i samarbejde med kredsorganisationen.
Stk. 7. Foreningen gennemfører oplysnings- og uddannelsesvirksomhed
eventuelt i samarbejde med den lokale AOF-afdeling og
kredsuddannelsesudvalget.
Stk. 8. Formanden er ansvarlig for at meddele kredsen, regionsorganisationen
og partikontoret, hvem der er valgt til tillidsposter i
foreningen bl.a. kreds- og regionsrepræsentanter.Stk. 9. Foreningen kan nedsætte udvalg til at varetage opgaver af
særlig karakter.
Udvalg nedsat på en generalforsamling afgiver overfor denne beretning
om arbejdet i den forløbne tid.

§ 2. Medlemskab
Stk. 1. Enhver, der anerkender Socialdemokratiets principprogram
og vil tilslutte sig Love for Socialdemokratiet, kan optages som
medlem.
Stk. 2. Nægtelse af optagelse kan kun ske, hvis en generalforsamling
tiltræder dette med 2/3 flertal.
Stk. 3. En almindelig grundregel er, at personer, der arbejder i et
organiseret fag, skal være medlem af deres fagforening.
Stk. 4. Ingen, der tilhører andre partiers eller andre listers organisationer,
eller er stillere for disse, kan være medlemmer af Socialdemokratiet.
Stk. 5. Man kan ikke være medlem, hvis man udtræder eller bliver
udelukket af en socialdemokratisk gruppe og alligevel bliver siddende
i kommunalbestyrelsen, menighedsrådet, regionsrådet, Folketinget
eller Europaparlamentet.
Stk. 6. Ethvert medlem har pligt til at betale det af generalforsamlingen
fastsatte kontingent. Såfremt der er mere end 2 kvartalers
restance, bortfalder medlemsrettighederne, indtil restancen er betalt.
Stk. 7. Som medlem af Socialdemokratiet er man medlem af en partiforening.
Man kan frit vælge hvilken forening, man vil være medlem
af dog med de begrænsninger, at man ikke kan være med til at
opstille kandidater, som man ifølge valgloven ikke kan stemme på.
Det er muligt at være medlem af mere end én partiforening, men
man skal vælge i hvilken forening, man vil udøve sine medlemsrettigheder
(stemmeret og valgbarhed). Stillingtagen til i hvilken forening,
man ønsker at udøve sin stemmeret, har virkning for mindst
et helt kalenderår. Meddelelse herom skal gives til kassererne i de
foreninger, som man er medlem af.

§ 2 a. Medlemsfortegnelse
Stk. 1. Medlemmerne registreres hos kassereren, der fører en medlemsliste.
Stk. 2. Medlemslisten kan bruges som grundlag for udsendelse af
bl.a. foreningens medlemsblad.
Stk. 3. Ved udmeldelse af partiet underrettes partikontoret, og vedkommende
slettes af listen.

§ 3. Generalforsamling

Stk. 1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der
afholdes en gang årligt i marts måned.
Stk. 2. Den ordinære generalforsamling bekendtgøres i den lokale
presse og vores medlemsblad Byens Stemme, senest 14 dage før
afholdelse.
Stk. 3. Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal indsendes til formanden 5 dage før.
Stk. 4. På generalforsamlingen aflægges beretning for bestyrelsens
arbejde, aktivitetsplan for det kommende år fremlægges, kandidatudvalget
aflægger beretning, kassereren forelægger det reviderede
regnskab, kassereren for valgfonden aflægger beretning for fonden
og dens midler og menighedsrådsgruppen redegør for deres arbejde
i generalforsamlingsperioden.
Stk. 5. Generalforsamlingen vælger på følgende måde:
Formand, uddannelsessekretær, 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 revisor
i lige år.
Kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 revisor i ulige år.
Hvert år vælges 3 suppleanter til bestyrelsen og 2 revisorsuppleanter.
Herudover vælges hvert år 1 medlem til valgfonden samt 2 revisorer
og 1 revisorsuppleant. Disse poster besættes af bidragydende
medlemmer.Stk. 6. Generalforsamlingen vælger hvert år kongresdelegerede
samt kreds- og regionsrepræsentanter.
Stk. 7. På generalforsamlingen forud for regionsrådsvalget vælges/
indstilles foreningens regionsrådskandidat.
Stk. 8. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen
eller hvis 10 % af medlemmerne skriftligt forlanger det - med
angivelse af dagsordenspunkt.
Mindst 4/5 af de begærende medlemmer skal give fremmøde.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 14 dage efter begæringens
fremkomst.
Stk. 9. Sekretæren udarbejder referat af generalforsamlingen.
Referatet underskrives af sekretæren og dirigenten.
§ 3 a. Kommunalpolitisk beretning
Stk. 1. Den socialdemokratiske kommunalbestyrelsesgruppe aflægger
hvert år i oktober eller november måned beretning på et medlemsmøde.
§ 4. Bestyrelsen
Stk. 1. På første møde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen
sig med næstformand, sekretær, aktivudvalg samt fastsætter
sin forretningsorden. Andre udvalg nedsættes efter behov.
Udvalgene kan udover bestyrelsesmedlemmer bestå af personer fra
medlemskredsen. Hvert udvalg vælger en formand og sekretær.
Stk. 2. Herudover udpeger bestyrelsen kontaktpersoner til de foreninger/
organisationer, hvor partiforeningen er repræsenteret.
Stk. 3. I bestyrelsesmøderne kan suppleanter samt en repræsentant
fra kommunalbestyrelsen, DSU Glostrup-Albertslund-Vallensbæk
og menighedsrådsgruppen deltage uden stemmeret.
Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer
er til stede. Afgørelse træffes ved almindeligt stemmeflertal.
Stk. 5. Bestyrelsesmøder indkaldes med mindst 8 dages varsel.Stk. 6. Udebliver et bestyrelsesmedlem på 3 af hinanden følgende
bestyrelsesmøder uden afbud, anses medlemmet for udtrådt af bestyrelsen
og suppleanten overtager bestyrelsesposten.
Stk. 7. Sekretæren udarbejder referat af bestyrelsesmøderne.
Stk. 8. Mindst hvert kvartal afholdes åbent bestyrelsesmøde, hvor
foreningens aktiviteter drøftes.
Stk. 9. I alle forhold udadtil tegnes foreningen af Formand og Kasserer
i fællesskab.

§ 5. Stemmeret og valgbarhed

Stk. 1. Urafstemning
Der kan afholdes et møde, hvor kandidaterne til borgmester/
kommunalbestyrelsen får lejlighed til at præsentere sig selv.
Der kan ikke afholdes en afstemning om kandidaten/
kandidaterne på mødet/møderne.
For at få stemmeret til urafstemningen, hvor der er opstillet
kandidater til menighedsrådet, kommunalbestyrelsen - herunder
valg af borgmesterkandidat, regionsrådet, Folketinget
eller Europaparlamentet, skal man have betalt kontingent og
må ikke være i restance med mere end 2 kvartaler.
Været medlem så længe, at man har betalt to kvartalers kontingent.
Man kan ikke opnå stemmeret blot ved at betale for to kvartaler.
Kun medlemmer bosiddende i det valgområde, hvor listen
dækker, har adgang til urafstemningen.
Stk. 2. Valg i partiforeningen
For at kunne vælges til tillidshverv i foreningen, skal man have betalt
kontingent.
Været medlem så længe, at man har betalt 2 kvartalers kontingent.
Det vil sige, at minimumsvarigheden af medlemskabet er 3 måneder
og en dag. Man kan ikke opnå valgbarhed blot ved at betale to kvartaler.
Kredsorganisationens bestyrelse kan i særlige tilfælde dispensere
for disse bestemmelser.
Stk. 3. Valg af kongresdelegerede og opstilling til offentlige valg
For at kunne vælges til kongresdelegerede, skal man have været
medlem i to kvartaler. For kandidater, der opstiller til kommunalvalg,
menighedsrådsvalg, regionsrådsvalg, Folketingsvalg og Europaparlamentsvalg
gælder, at de skal have været medlem af partiet i
minimum 1 år. Dog medregnes medlemsanciennitet fra DSU.
Dispensation fra dette krav kan i særlige tilfælde gives af den kandidatudpegende
forsamling. Når der bruges urafstemning, er det
den øverste myndighed (generalforsamling eller repræsentantskabsmøde)
i forbindelse med afstemningen, der kan dispensere.
Alle dispensationer skal vedtages med 2/3 flertal. Afgørelserne kan
ankes for hovedbestyrelsen.
Stk. 4. Dobbeltmandater
Medlemmer af partiet kan kun være medlem af ét af følgende organer:
Kommunalbestyrelsen, regionsrådet, folketinget og europaparlamentet.
Medlemmer af partiet kan ikke samtidig opstille til kommunalbestyrelsen
og regionsrådet.
For de kommunale opstillinger gælder det, at man kun kan deltage
i en urafstemning, enten om opstilling på den regionale eller på den
kommunale liste. Ønsker man at være kandidat, må man på forhånd
beslutte sig for, på hvilken af de to lister man vil kandidere.
Man kan derfor ikke deltage i 2 urafstemninger på samme tidspunkt.
Såfremt en kandidat efterfølgende ønsker at kandidere på
en anden liste, må kandidaten trække sig fra den 1. liste.
I helt særlige situationer kan hovedbestyrelsen efter indstilling fra
de berørte, opstillende forsamlinger give konkret dispensation fra
dobbeltmandatreglen.

§ 6. Udelukkelse
Stk. 1. Udelukkelse af partimedlemmer kan kun foretages af generalforsamlingen
med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
Stk. 2. Bestyrelsen skal samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen
give den eller de, der foreslås udelukket, skriftlig meddelelse
om, at et sådant forslag vil blive behandlet, og pågældende skal have
ret til at deltage i generalforsamlingens behandling af spørgsmålet
Stk. 3. Det skal ligeledes bekendtgøres for medlemmerne, at et
spørgsmål om udelukkelse står på dagsordenen.
Stk. 4. Alle udelukkelser og genoptagelser skal for at være gyldige
godkendes af Socialdemokratiets forretningsudvalg.
Stk. 5. Foreningens formand skal senest 8 dage efter den generalforsamling,
hvor udelukkelsen er foretaget, indsende meddelelse
herom til Socialdemokratiets forretningsudvalg, bilagt en redegørelse
for årsagen til udelukkelsen, oplysninger om generalforsamlingens
stemmetal m.v.
Stk. 6. Formanden har pligt til at meddele pågældende, at den/de
inden 14 dage efter generalforsamlingen har ret til at indanke sagen
for Socialdemokratiets forretningsudvalg.

§ 7. Økonomi
Stk. 1. Det påhviler foreningen at henlægge et beløb, der til enhver
tid kan dække de nødvendige udgifter, der er forbundet med deltagelse
i kongressen, i en kongresfond.
Denne fond holdes adskilt fra foreningens øvrige regnskab.
Stk. 2. Når et medlem flytter fra foreningens område til en anden
forenings område, skal bestyrelsen tilsende partikontoret flyttemeddelelse
med oplysninger om den nye adresse, og om for hvilket
tidspunkt medlemmet har betalt kontingent. Partikontoret videresender
meddelelsen til den tilflyttede forening.
Stk. 3. Der oprettes en kommunal valgfond jævnfør § 11.
Stk. 4. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret§ 8. Udvalg i forbindelse med kommunal- og menighedsrådsvalg
Stk. 1. På første generalforsamling efter kommunalvalget nedsættes
et kandidatudvalg, der vælges for en periode svarende til den kommunale
valgperiode.
Kandidatudvalget består af:
1 repræsentant valgt af kommunalbestyrelsesgruppen.
1 repræsentant valgt af menighedsrådsgruppen.
1 repræsentant valgt af bestyrelsen, som er ansvarlig for indkaldelsen
af det konstituerende møde.
1 repræsentant valgt af DSU-Glostrup-Albertslund-Vallensbæk.
1 repræsentant valgt af LO Glostrup.
2 repræsentanter valgt af generalforsamlingen.
Udvalget konstituerer sig selv, med formand og sekretær.
Stk. 2. Kandidatudvalget er ansvarlig for, at der opstilles en liste til
valgene, der bredt dækker kommunens borgere.
Stk. 3. Kandidatudvalget modtager forslag til kandidater. Såfremt
opstillingslisten ikke er fuldstændig, sørger valgudvalget for at
supplere listen inden urafstemningen jævnfør stk. 13.
Stk. 4. Kandidatudvalget er ansvarligt for kandidatuddannelsen.
Stk. 5. Kandidaterne skal stå til rådighed for kandidatudvalget, ligesom
kandidaterne er forpligtede til at deltage i de af kandidatudvalget
fastlagte aktiviteter, herunder undervisning.
Stk. 6. Et valgudvalg til kommunalvalget træder sammen senest 18
måneder før valget, og et valgudvalg til menighedsrådsvalget træder
sammen senest 12 måneder før valget.
Valgudvalget til kommunalvalget består af:
Partiforeningens bestyrelse.
Partiforeningens bestyrelsessuppleanter (uden stemmeret).
Den socialdemokratiske kommunalbestyrelsesgruppeFormanden for den socialdemokratiske menighedsrådsgruppe.
4 repræsentanter for LO Glostrup.
1 repræsentant for DSU-Glostrup-Albertslund-Vallensbæk.
Valgfondens bestyrelse.
Valgudvalget til menighedsrådsvalget består af:
Partiforeningens bestyrelse.
Partiforeningens bestyrelsessuppleanter (uden stemmeret).
Den socialdemokratiske menighedsrådsgruppe.
Formanden for den socialdemokratiske kommunalbestyrelsesgruppe.
1 repræsentant for LO Glostrup.
1 repræsentant for DSU-Glostrup-Albertslund-Vallensbæk.
Stk. 7. Valgudvalgene tilrettelægger og koordinerer valgkampene,
herunder budget og valgkampsaktiviteter.
Stk. 8. Partiforeningens formand er formand for valgudvalgene.
Stk. 9. Valgudvalget indkalder fra medlemmerne og kandidatudvalget
forslag til kandidater og fastsætter fristen for disses modtagelse.
Stk. 10. Ethvert medlem af partiforeningen, der har været medlem
og betalt kontingent i mindst 2 kvartaler, kan være forslagsstiller.
Stk. 11. Et kandidatforslag skal være skriftligt anbefalet af mindst 5
medlemmer.
Forslagene fremsendes til valgudvalgets formand i lukket kuvert
mærket “Kandidatforslag”.
Stk. 12. Efter fristens udløb åbnes de modtagne kuverter på et valgudvalgsmøde,
hvor det undersøges, om de pågældende er valgbare.
Det vil sige:
 Om de har været medlem af partiet i de sidste 1 år.
 Om de er optaget på valglisten. Om de er villige til at lade sig opstille på den socialdemokratiske
liste.
 Om de er medlem af en af fagbevægelsen anerkendt fagforening,
hvis en sådan findes indenfor deres fag.
Stk. 13. Valgudvalget kan med stemmeflerhed supplere med yderligere
kandidatforslag indenfor rammerne i § 8, stk. 12.
Stk. 14. Derefter opstilles de foreslåede kandidater i alfabetisk orden.
Stk. 15. Alle medlemmer i kandidatudvalget og valgudvalgene skal
være medlemmer af Socialdemokratiet eller DSU.
Stk. 16. Valgudvalget til kommunalvalget disponerer i sin funktionstid
over valgfondens midler til løsning af opgaver i forbindelse
med valgs forberedelse og gennemførelse.
§ 9a. Opstillingsregler, valg og afstemning til kommunalvalget
Borgmesterkandidat
Stk. 1.
Såfremt der er mere end en borgmesterkandidat, skal der afholdes
en 1. urafstemning inden udgangen af oktober måned i året inden
kommunalvalget.
Såfremt der skal afholdes en anden urafstemning, skal denne være
afholdt inden udgangen af året inden kommunalvalget.
Stk. 2.
Senest 3 uger før urafstemningen til valg af borgmesterkandidat
udsendes en præsentationstryksag til samtlige medlemmer.
Stk. 3.
Der udsendes en folder med samtlige kandidater. Her præsenteres
de opstillede kandidater i alfabetisk orden. De enkelte kandidater
præsenterer sig selv i den udsendte folder.Stk. 4.
Er der mere end et forslag til kandidat til borgmesterposten, skal
disse udsendes til urafstemning. Opnår en af kandidaterne ikke
mindst halvdelen af stemmerne ved første afstemning, skal der afholdes
en ny urafstemning mellem de 2 kandidater, der har opnået
flest stemmer.
Øvrige kandidater
Stk. 5.
Senest 3 uger før urafstemningen udsendes en præsentationstryksag
til samtlige medlemmer.
Stk. 6.
Valget af øvrige kandidater finder sted efter urafstemning blandt
medlemmerne.
Urafstemning om de øvrige kandidater afholdes inden udgangen af
marts måned.
Stk. 7.
Valget af de øvrige kandidater efter borgmesterkandidaten afholdes
i en omgang.
Stk. 8.
Valget finder sted i en omgang efter et pointsystem, hvor den foretrukne
kandidat gives det højeste tal, der er 4, den efterfølgende 3,
osv. ned til 1, og for at stemmesedlen er gyldig, skal samtlige tal fra
4 til 1 være anvendt.
Stk. 9.
Rækkefølgen på den endelige kandidatliste afgøres således, at kandidaten
med flest stemmer placeres som nr. 1 efter spidskandidaten
osv.
Stk. 10.
Ved stemmelighed trækkes der lod om den indbyrdes placering på
listen.Såfremt der findes egnede kandidater efter udløbet af fristen
for indlevering, kan kandidatudvalget indstille til bestyrelsen,
at disse opstilles på listen efter de kandidater, der er indstillet
i korrekt tid. Ved indstilling af flere kandidater trækkes der
lod om den endelige placering på listen.
Stk. 12.
Bestyrelsen kan efter indstilling fra valgudvalget godkende
dispensationer til kandidater, der ikke opfylder bestemmelserne
i § 8, stk. 12. Dette kræver almindelig flertalsafstemning.
Stk. 13.
På generalforsamlingen i valgåret kan det ved almindelig flertalsafstemning
godkendes, at der indgås valgforbund med
andre partier.
Stk. 14.
Valgudvalgets formand indleverer kandidatlisten til valgbestyrelsen
som partiliste. Eventuelt valgforbund anmeldes inden
udløbet af den i den kommunale valglov fastsatte frist.
Formanden modtager kvittering for rettidig indlevering af
listerne.
Stk. 15.
Efter urafstemningen indtræder samtlige kandidater i valgudvalget,
og dette fortsætter til årets udgang.
Såfremt der findes kandidater efter udløbet af fristen for indlevering
jf. stk. 12, indtræder disse på samme vilkår som øvrige kandidater

§ 9 b. Opstillingsregler, valg og afstemning til
menighedsrådsvalget
Kandidat til formand for menighedsrådet
(herefter kun formand)
Stk. 1.
Såfremt der er mere end en formandskandidat, skal der afholdes
en første urafstemning inden udgangen af oktober måned
i året inden menighedsrådsvalget.
Såfremt der skal afholdes en anden urafstemning, skal denne
være afholdt inden udgangen af året inden menighedsrådsvalget.
Stk. 2.
Senest 3 uger før urafstemningen til valg af formandskandidat
udsendes en præsentationstryksag til samtlige medlemmer.
Stk. 3.
Der udsendes en folder med samtlige kandidater. Her præsenteres
de opstillede kandidater i alfabetisk orden. De enkelte
kandidater præsenterer sig selv i den udsendte folder.
Stk. 4.
Er der mere end et forslag til kandidat til formandsposten,
skal disse udsendes til urafstemning. Opnår en af kandidaterne
ikke mindst halvdelen af stemmerne ved første afstemning,
skal der afholdes en ny urafstemning mellem de 2 kandidater,
der har opnået flest stemmer.

Øvrige kandidater
Stk. 5.
Senest 3 uger før urafstemningen udsendes en præsentationstryksag
til samtlige medlemmer.
Stk. 6.
Valget af øvrige kandidater finder sted efter urafstemning
blandt medlemmerne. Urafstemning om de øvrige kandidater
afholdes inden udgangen af marts måned.Stk. 7.
Valget af de øvrige kandidater efter formandskandidaten afholdes
i en omgang.
Stk. 8.
Valget finder sted i en omgang efter et pointsystem, hvor den
foretrukne kandidat gives det højeste tal, der er 4, den efterfølgende
3, osv. ned til 1, og for at stemmesedlen er gyldig,
skal samtlige tal fra 4 til 1 være anvendt.
Stk. 9.
Rækkefølgen på den endelige kandidatliste afgøres således, at
kandidaten med flest stemmer placeres som nr. 1 efter spidskandidaten
osv.
Stk. 10.
Ved stemmelighed trækkes der lod om den indbyrdes placering
på listen.
Stk. 11.
Såfremt der findes egnede kandidater efter udløbet af fristen
for indlevering, kan kandidatudvalget indstille til bestyrelsen,
at disse opstilles på listen efter de kandidater, der er indstillet
i korrekt tid. Ved indstilling af flere kandidater trækkes der
lod om den endelige placering på listen.
Stk. 12.
Bestyrelsen kan efter indstilling fra valgudvalget godkende
dispensationer til kandidater, der ikke opfylder bestemmelserne
i § 8, stk. 12. Dette kræver almindelig flertalsafstemning.
Stk. 13.
På generalforsamlingen i valgåret kan det ved almindelig flertalsafstemning
godkendes, at der indgås valgforbund med
andre partier.
Stk. 14.
Valgudvalgets formand indleverer kandidatlisten til valgbestyrelsen
som partiliste. Eventuelt valgforbund anmeldes
inden udløbet af den i den kommunale valglov fastsatte
frist. Formanden modtager kvittering for rettidig indlevering
af listerne.
Stk. 15.
Efter urafstemningen indtræder samtlige kandidater i valgudvalget,
og dette fortsætter til årets udgang.
Såfremt der findes kandidater efter udløbet af fristen for
indlevering jf. stk. 12, indtræder disse på samme vilkår som
øvrige kandidater.
§ 10. Ophævelse eller ændringer af § 8 og 9
Stk. 1. Ophævelse eller ændringer af § 8 og § 9 kan kun finde sted
i tiden indtil 18 måneder før et kommunalvalg og indtil 12 måneder
før valg til menighedsråd.
§ 11. Regler for den kommunale valgfond
Formålet er at samle midler til gennemførelse af valgforberedelse
ved kommunalvalget og menighedsrådsvalget.
Stk. 1. Alle partiets medlemmer kan bidrage til valgfondens kasse.
Stk. 2. Enhver, der efter indstilling fra partiforeningen og/eller
den socialdemokratiske gruppe i kommunalbestyrelsen, har modtaget
en offentlig tillidspost, erlægger af de modtagne honorarer,
løn eller andre ydelser et beløb til valgfonden.
Stk. 3. Som minimum betales 2 % af honorarer og løn, der indbetales
månedsvis. Dog betales 10 % af diæter og honorarer for menigt
medlemskab af stående udvalg og økonomiudvalget samt
10 % af andre ydelser for tillidshverv.
Tabt arbejdsfortjeneste kan ikke fradrages.
Stk. 4. Af modtagne ydelser som tilforordnet vælger betales et beløb,
der fastsættes af valgfondens bestyrelse i samarbejde med partiforeningens
bestyrelse.
Tabt arbejdsfortjeneste kan fradrages.
Stk. 5. Valgfondens midler administreres af en bestyrelse bestående
af partiforeningens formand og kasserer, 2 medlemmer af den socialdemokratiske
gruppe i kommunalbestyrelsen samt et medlem
valgt på partiforeningens generalforsamling.
Partiforeningens formand er formand for valgfonden.
Bestyrelsen konstituerer sig med en kasserer.
Stk. 6. Fondens midler kan anvendes til løsning af opgaver i forbindelse
med kommunal- og menighedsrådsvalgs forberedelse og gennemførelse.
Stk. 7. Dersom fondens bestyrelse ikke kan blive enig om, hvad der
er omfattet af § 11, stk. 6, forelægges spørgsmålet på et udvidet
gruppemøde, og den af denne kreds trufne beslutning skal da være
gældende.
Stk. 8. På den årlige generalforsamling i partiforeningen aflægger
kassereren regnskab og beretning for fondens virke.
Stk. 9. Valgfondens regnskab revideres af 2 bidragydende medlemmer.
Stk. 10. Fondens midler disponeres af det kommunale valgudvalg i
dettes funktionstid jævnfør § 8, stk. 16.

§ 12. Love for Socialdemokratiet
Stk. 1. Hvor disse vedtægter ikke er dækkende, gælder Love for Socialdemokratiet.

Vedtægtsændringer:
§ 2a og § 4 er vedtaget på den ordinære generalforsamling den
7.marts 1991.
§ 3 stk. 5 § 5 stk. 2 og 3 og § 8 stk. 9 er vedtaget på den ordinære
generalforsamling den 12.marts 1994.
§ 4 stk. 9 er vedtaget på den ordinære generalforsamling den
11.marts 1995.
§ 8 stk. 32 er vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling
den 28.oktober 1995.
§ 5 stk. 3 § 8 stk. 28 samt ny § 8 stk. 1a, 2a, 3, 4, 5, 6 og 7 er vedtaget
på den ordinære generalforsamling den 9. marts 1996.
§ 3 stk. 4a, 5 og 8 samt § 8 er ændret og vedtaget på den ordinære
generalforsamling den 8.marts 1997.
§ 8 stk. 9 er ændret og vedtaget på den ordinære generalforsamling
den 6.marts 1999.
§ 3 stk. 5 er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 2.
marts 2002.
Amt er ændret til regioner. Vedtaget på den ordinære generalforsamling
den 12. marts 2005.
§ 2a stk. 2 udgår, § 5 stk. 1 Udgår sætningen ”det vil sige, at minimumsvarigheden
af medlemskabet er 3 måneder og en dag”. § 7
stk. 1 udgår. § 8 stk. 12 ” Om de har været medlem af partiet i de
sidste 2 ændres til 1 år”. Alle udvalg skal vælge en formand og en
sekretær. Er vedtaget på generalforsamlingen den 8. marts 2008.
§ 9 er blevet ændre til 9a og 9b, vedtaget på den ekstra ordinær geneforsamling
den 25. maj 2011.
Protokollat
Efterlønsmodtagere betaler samme kontingent til lokalafdelingen
som pensionister.
Ovenstående protokollat er vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling
den 15. juni 1987.

Etikregler i forbindelse med kommunalvalg
Valgkampen skal føres for en styrkelse af helheden.
 Valgudvalget opstiller og sikrer en økonomisk ramme, indenfor
hvilken alle kandidater synliggøres i valgkampen.
 Valgudvalget gennemfører valgkampen for spidskandidaten,
såvel økonomisk som praktisk.
 De øvrige kandidater udarbejder selv, eller ved hjælp af valgudvalget,
en brochure til fordeling efter eget ønske.
Brochuren skal have udgangspunkt i det vedtagne valgoplæg.
 Valgmateriale, herunder annoncer, skal godkendes af valgudvalget.
 Økonomiske bidrag fra enkeltpersoner, fagforeninger m.v. skal
indgå i valgfonden, som administreres af valgudvalget.
 Kandidaterne deltager i alle fælles aktiviteter.
 Det forventes, at kandidaterne skriver læserbreve til Folkebladet,
beboer- og foreningsblade.
Ovenstående etikregler er udarbejdet af den nedsatte arbejdsgruppe
den 22. 11. 1995
 Såfremt valgudvalget i enighed beslutter det, kan der ydes særlige
støtte til og føres særlige kampagner for kandidater under
30 år.
Ovenstående er vedtaget på generalforsamlingen den 8. marts
2008
 
 
Annette Normind | Nordre Ringvej 16 2.th, Glostrup - Denmark | Tlf.: 30127232 | torbenjensen6@gmail.com